Stanovy

 

STANOVY

ŠPORTOVÉHO KLUBU

ŠK CYKLOPOZITÍV Žilina

Článok 1.

Základné ustanovenia

Názov združenia: ŠK CYKLOPOZITÍV Žilina

Sídlo združenia: ŠK CYKLOPOZITÍV Žilina

                       Gaštanová 3089/52

                       010 07 Žilina

 

Športový klub ŠK CYKLOPOZITÍV Žilina ( ďalej len ŠK ), je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov založeným za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

ŠK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.

V právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

Článok 2.

Poslanie a úlohy ŠK

1) Poslaním ŠK je vytvárať podmienky na uspokojovanie športových záujmov   a potrieb svojich členov a iných občanov v oblastiach telovýchovy a športu s prihliadnutím na rozvoj pohybových a telesných zručností, ich športových schopností, teoretických vedomostí, k spevňovaniu ich morálno-duševných a fyzických vlastností, k pozitívnemu formovaniu osobnosti a spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

2) ŠK plní najmä nasledovné úlohy:

a) zabezpečuje všestranné podmienky pre účasť členov na cyklistických, športových a turistických podujatiach ( tréningy, súťaže a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach

b) propaguje vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport

c) získava materiálne a finančné prostriedky od právnických a fyzických osôb v záujme zachovania poslania ŠK

d) prevádzkuje podnikateľské aktivity za účelom podpory poslania ŠK

e) vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť ŠK ako celku a taktiež jeho členov

f) vytvára podmienky pre poskytovanie alebo uhrádzanie finančných nákladov členov ŠK , ktoré súvisia s ubytovaním, dopravou, občerstvením, stravovaním, regeneráciou, poplatkami a pod., pri výkone poslania ŠK 

Článok 3.

Členstvo v  ŠK

1) Členstvo v ŠK je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

2) Členom sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná vo svojom mene a ktorá súhlasí so stanovami ŠK.

3) Maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členmi ŠK iba na základe súhlasu zákonného zástupcu.

4) Členstvo je možné iba na základe písomnej prihlášky podanej na formulári vydanom ŠK.

5) O prijatí člena rozhoduje výkonný výbor ŠK.

6) Dokladom o členstve je platný členský preukaz.

7) Členstvo v ŠK zaniká:

a) oznámením o vystúpení člena, svoje rozhodnutie člen oznámi písomne výkonnému výboru ŠK

b) vylúčením člena pre neplnenie alebo nemožnosť plnenia si základných povinnosti

c) vylúčením pre hrubé porušenie povinností  

d) smrťou člena alebo jeho prehlásením za mŕtveho  

Článok 4.

Práva a povinnosti člena ŠK

1) Práva člena ŠK sú najmä:

a) zúčastňovať sa na činnosti ŠK a využívať výhody člena ŠK,

b) zúčastňovať sa na členských schôdzach ŠK ak dovŕšil vek 15 rokov

c) člen má aktívne a pasívne volebné právo ak v čase hlasovania dovŕšil 18 rok svojho života

d) dávať odvolania, návrhy na zlepšenie, podnety, pripomienky k činnosti a chodu ŠK a požadovať na ne od výkonného výboru odpoveď

e) požadovať informácie o činnosti a hospodárení ŠK

f)  byť volený do orgánov ŠK po dovŕšení 18 roku života

2) Povinnosti člena ŠK sú najmä:

a) dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov ŠK

b) aktívne sa zapájať do činnosti ŠK

c) vystupovať v duchu morálnych zásad a fair-play, dbať na dobré meno ŠK

d) riadne a včas platiť členské a registračné  príspevky v danom kalendárnom roku, ktoré schválil výkonný výbor ŠK

Článok 5.

Orgány ŠK

 1) Orgánmi ŠK sú:

 a) členská schôdza a mimoriadna členská schôdza

 b) výkonný výbor 

 c) revízna komisia

2) Z každého rokovania orgánov ŠK musí byť vyhotovená zápisnica.

Článok 6.

Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza

1) Najvyšším orgánom ŠK je členská schôdza, ktorá sa koná raz za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza.

2) Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza schvaľuje:

a) schvaľovanie správy výkonného výboru za ostatné ročné obdobie o činnosti a hospodárení ŠK

b) schvaľovanie správy revíznej komisie za ostatné ročné obdobie

c) schvaľovanie hlavných smerov rozvoja pre ďalšie ročné obdobie

d) zmena stanov

e) voľba a odvolávanie členov orgánov ŠK

f) rozhodnutie o zrušení združenia

g) rušenie alebo zmenu rozhodnutí výkonného výboru, ak boli v rozpore so stanovami ŠK

h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti členskej schôdze

3) Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci oprávnení členovia ŠK.

4) Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná, ak sú prítomný delegáti, ktorí majú spolu viac ako 50 % delegátov s hlasom rozhodujúcim. Náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná aj keď vyššie uvedená podmienka nie je splnená.

5) Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedajúceho členskej schôdze. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje sa o nich v poradí v akom boli podané. Hlasuje sa v súlade so schváleným volebným poriadkom.

6) Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza rozhoduje v záležitostiach uvedených v odseku 6.2 písm. d, f, g, h dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov delegátov. V ostatných záležitostiach rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov delegátov.

7) Každý delegát musí na členskej schôdzi preukázať svoje členstvo platným členským preukazom ŠK.

Článok 7.

Výkonný výbor ŠK

1) Členská schôdza volí 5 –členný výkonný výbor, ktorí riadi činnosť ŠK

medzi členskými schôdzami.

2) Výkonný výbor ŠK pozostáva z : predsedu, 2 podpredsedov, hospodára a ďalšieho člena.

3)Voľbu do orgánov ŠK ako i funkčné obdobie upravuje Volebný poriadok ŠK.

4) V mene občianskeho združenia je oprávnený konať : predseda, podpredsedovia a hospodár, každý z nich samostatne. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.

5) Výkonný výbor sa schádza minimálne 1 x za kalendárny ¼ rok .

6) Výkonný výbor zvoláva predseda, podpredseda, alebo hospodár ŠK.

7) Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomných aspoň 50% jeho členov.

8) Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej

schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze a revíznej komisie.

9) Rozhodnutia výkonného výboru ŠK sú záväzné pre všetkých členov ŠK.

Článok 8.

Revízna komisia ŠK

1) Revízna komisia je nezávislým orgánom ŠK, oprávneným kontrolovať všetky druhy činnosti ŠK. Členská schôdza volí 3- člennú Revíznu komisiu, ktorá si spomedzi svojich členov volí predsedu.

2) Voľbu do revíznej komisie ŠK ako i funkčné obdobie upravuje volebný poriadok.

3) Členovia revíznej komisie majú právo byť prizývaný na zasadnutia výkonného výboru s poradným hlasom.

4) Revíznu komisiu zvoláva jej predseda.

Článok 9.

Majetok a hospodárenie ŠK

1) Majetok ŠK tvoria finančné hodnoty, hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné hodnoty nadobudnuté činnosťou ŠK.

2) Zdrojom majetku ŠK sú najmä:

a) príspevky vlastných členov

b) dary od fyzických a právnických osôb

c) príjmy z činností ŠK

d) príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku

e) doplnkové príjmy z hospodárskej činnosti alebo podnikania, schválené výkonný výborom, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a súvisia so základným poslaním činností ŠK

f) príjmy z vkladov, účtov, výnosov

g) dotácie a granty

h) iný majetok schválený výkonným výborom

3) Výdavky ŠK tvoria príspevky na:

a) na materiálne, personálne a organizačné zabezpečenie ŠK

b) organizáciu športových a kultúrnych podujatí

c) dopravu, ubytovanie, stravovanie, poistenie športových a kultúrnych podujatí

d) nájmy a prenájmy priestorov a vybavení

e) nákup športových potrieb, výstrojov pre zložky ŠK

f) činnosť a prevádzku ŠK

4) Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve ŠK sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár ŠK. Inventarizácia majetku ŠK sa vykonáva raz ročne k 31.12. príslušného kalendárneho roka a vždy pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu vykonáva revízna komisia.

5) Ročná účtovná závierka

a) predseda po skončení účtovného obdobia, najneskôr však do troch mesiacov po tomto termíne predloží účtovnú závierku

b) predseda ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku, prípadne krytie strát predloží:

    1) výkonnému výboru

    2) revíznej komisií

6) Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. O hospodárení vedie ŠK účtovnú dokumentáciu.

Článok 10.

Zánik združenia

1) ŠK zaniká:

 a) dobrovoľným rozpustením,

 b) zlúčením s iným združením,

 c) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2) V prípade zániku ŠK vymenuje výkonný výbor likvidátora ŠK, ktorý oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“). 

 

Článok 11.

Záverečné ustanovenia

1) Orgány ŠK pre svoju činnosť môžu vydávať ďalšie organizačné predpisy.

2) Zmeny a doplnky stanov schvaľuje členská schôdza.

3) Tieto stanovy schválil zakladajúci prípravný výbor dňa 31.1.2011 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na MV SR.

4) Výklad stanov vykonáva výkonný výbor.

5) Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány ŠK.

 

Žilina 31.1.2011

 

Dátum registrácie na MVSR: 24.2.2011

Číslo spisu: VVS/1-900/90-371 68

 

 

 

Dodatok č.1

k Stanovám

občianskeho združenia

ŠK CYKLOPOZITÍV KLUB Žilina

Gaštanová 3089/52, 010 07 Žilina

 

Členovia ŠK CYKLOPOZITÍV Žilina sa na mimoriadnej členskej schôdzi zo dňa 20.3.2011 uzniesli na úprave Článku 2., bod 2, písm. d) v tomto znení:

d) prevádzkuje podnikateľské aktivity za účelom podpory poslania ŠK. Za predmet  podnikania sú stanovené nasledujúce činnosti:

1. Reklamné a marketingové služby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3.  Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4.  Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5.  Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

6.  Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7.  Prevádzkovanie výdajne stravy

8.  Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9.  Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

10. Prenájom  hnuteľných vecí

 

Zmena stanov vzatá na vedomie na MVSR dňa: 1.4.2011

Číslo spisu: VVS/1-900/90-371 68-1