O klube

Športový klub ŠK CYKLOPOZITÍV Žilina ( ďalej len ŠK ), je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov založeným za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života. ŠK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. V právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

Poslaním ŠK je vytvárať podmienky na uspokojovanie športových záujmov a potrieb svojich členov a iných občanov v oblastiach telovýchovy a športu s prihliadnutím na rozvoj pohybových a telesných zručností, ich športových schopností, teoretických vedomostí, k spevňovaniu ich morálno-duševných a fyzických vlastností, k pozitívnemu formovaniu osobnosti a spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

ŠK plní najmä nasledovné úlohy:

a) zabezpečuje všestranné podmienky pre účasť členov na cyklistických, športových a turistických podujatiach ( tréningy, súťaže a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach

b) propaguje vlastnú činnosť, telesnú výchovu a šport

c) získava materiálne a finančné prostriedky od právnických a fyzických osôb v záujme zachovania poslania ŠK

d) prevádzkuje podnikateľské aktivity za účelom podpory poslania ŠK

e) vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť ŠK ako celku a taktiež jeho členov

f) vytvára podmienky pre poskytovanie alebo uhrádzanie finančných nákladov členov ŠK , ktoré súvisia s ubytovaním, dopravou, občerstvením, stravovaním, regeneráciou, poplatkami a pod., pri výkone poslania ŠK.